rode trace

Nieuws

26-06-2020: Artikel PZC

Uiensector tegen verbreding Zanddijk

Liever poldertracé dan een ‘stap terug’

krantenartikel Uiensector tegen verbreding Zanddijk

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De op handen zijnde verbreding van de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke heeft grote negatieve gevolgen voor de ‘nationale exporthelden’ van de uiensector. De sector roept op tot de aanleg van een poldertracé.
(Bron: PZC, 26 juni 2020)

25-06-2020

Holland Onion Association schrijft brief aan Provinciale Staten

Ook Holland Onion Association begrijpt de keuze van de Provinciale Staten en gemeente Reimerswaal niet om voor tracé roze-zwart te gaan. In navolging hierop hebben ze deze brief geschreven.

19-06-2020: Artikel PZC

Tegenstanders van verbreding Zanddijk halen alles uit de kast. ‘Dit is een schreeuw om aandacht’

foto artikel

Met een emotioneel betoog in een paginagrote advertentie proberen de Ondernemersvereniging Reimerswaal, de dorpsraad van Kruiningen en omwonenden van de Zanddijk Provinicale Staten van Zeeland te overtuigen dat ze de Zanddijk naar Yerseke niet moeten verbreden, maar dat een nieuwe weg door de polder de enige goede oplossing is. Zeven vragen aan woordvoerder Ton Verbree.

Zo'n advertentie, dat gebeurt niet zo vaak.
“Kun je nagaan hoe groot de nood is! Het is een schreeuw om aandacht en herbezinning. We snappen er echt niks van. GS komt maar met één steekhoudend argument: we hebben geen centen voor een poldertracé. Ja, voor bruin (de oude voorkeursoptie van de provincie om een weg rond Kaasgat aan te leggen, red.) zou geen maatschappelijk draagvlak zijn. Maar dat is er voor de verbreding van de Zanddijk ook niet. Verder heb ik geen reële argumenten gehoord.”

Dat hadden jullie toch ook in een mail aan de Staten kunnen laten weten?
“Dat hebben we ook gedaan natuurlijk. We hebben de indruk dat we niet gehoord worden. Er wordt op dit punt een koers gevaren zonder links of rechts te kijken. Kijk ook maar de gemeente Reimerswaal die blijkbaar ineens een besluit heeft genomen voor verbreding, terwijl ik dit onderwerp nog nooit op de agenda van de gemeenteraad heb zien staan. Het proces zoals het tot nu toe is gelopen geeft ons een angstig gevoel. Op een gegeven moment is het enige wat je kunt doen een noodkreet slaken en een advertentie plaatsen.”

Jullie willen graag een openbaar debat over de Zanddijk, maar dat vindt misschien pas na de zomer plaats.
“Als het nog lang duurt, kunnen ze er ook lang over nadenken. Dan kan het een weloverwogen beslissing worden in plaats van het besluit dat nu via-via achter gesloten deuren is voorbereid en uitgekookt.”

De aanleg van een poldertracé duurt toch veel langer dan verbreding van de Zanddijk?
“Nou, dat denk ik niet. Bij verbreding moeten er woningen worden uitgekocht en grond worden aangekocht. Ik weet nu al dat eigenaren daar niet aan mee werken en tot het gaatje zullen gaan om het tegen te houden. Voor een poldertracé is het niet nodig om huizen te slopen. Het volgt grotendeels bestaande polderweggetjes. De vijftien meter grond rond die wegen is waarschijnlijk veel makkelijker te verwerven.”

En de nieuwe afslagen naar de A58 dan? Goes heeft er tien jaar voor gestreden om dat voor elkaar te krijgen?
“In Goes kwamen er drie, vier afslagen op een kort stukje. Hier speelt dat niet en kunnen we nog een afrit saneren.”

De advertentie is ondertekend met overleggroep Kruiningen-Yerseke. Is die volgorde toevallig gekozen?
“De belangen van Yerseke zijn gans anders dan die van Kruiningen en omgeving, waar nu alle ellende neerkomt. Bij bedrijventerrein Nishoek krijg je grote problemen, ook als de rotonde voor 10 miljoen wordt verdubbeld. Ook heeft Kruiningen veel overlast van verkeer dat via de ‘achterdeur’ van Nishoek langs het dorp rijdt.”

Is het niet trekken aan een dood paard?
“We leggen er ons pas bij neer als ik goede argumenten heb gehoord. Nogmaals, het gaat nu alleen over financiën. Bij de verdubbeling van de Traktaatweg en de aanleg van de Drie Klauwen speelden er ook financiële problemen. Daar is men toen overheen gestapt, dat moet hier ook kunnen om een goede oplossing voor 50 tot 100 jaar aan te leggen.”

(Bron: PZC, 16 juni 2020)

18-06-2020

HELP ons op de goede weg

Artikel als brief aan de Statenleden

Geachte Statenleden,
Tien jaar lang al dromen we van een robuuste en veilige gebieds­ontsluitingsweg voor Kruiningen-Yerseke en omgeving. Met een duurzame en veilige aansluiting op de A58. Met een hart voor de wensen van onze burgers. Met respect voor de architectuur van ons landschap, de liefde van haar maker en het rentmeesterschap van haar hoeders. Met oog voor de belangen en uitbreidings­mogelijkheden van onze ondernemers. Met de visie generaties na ons zo lang mogelijk weg te houden van veiligheids­risico’s en uitgestelde tegenvallers.

krantenartikel brief aan Statenleden

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

(Bron: PZC, 18 juni 2020)

29-05-2020

“Geen snelweg door onze tuinen”

Zanddijk, noodkreet bewoners tegen verbreding.

krantenartikel Geen snelweg door onze tuinen

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Woedend zijn ze, aan de Zanddijk bij Yerseke. De provincie stevent af op verbreding van de dijk. “Geen snelweg door onze huizen en Tuinen!”
(Bron: PZC, 29 mei 2020)

28-05-2020

Noodkreet bewoners Zanddijk Kruiningen/Yerseke

“Uit de PZC van 20 mei jl. moesten de aanwonenden van de Zanddijk e.o. vernemen dat u een zeer onverwachte ommezwaai maakt en samen met de gemeente Reimerswaal kiest voor verbreding van de Zanddijk in plaats van aanleg van een evenmin ongewenst tracé door het Kaasgat. Hierop hebben de bewoners een brief/noodkreet verstuurd aan Het College van Gedeputeerde Staten / Provinciale Staten.”
Lees hier de volledige brief.

28-05-2020

Brief aan Het College van GS/PS besluitvorming Zanddijk

“Via de PZC moesten wij vernemen dat de besluitvorming omtrent de ontsluiting van Yerseke wederom een onverwachte wending krijgt. Zoals het er nu naar uitziet kiest U samen met de gemeente Reimerswaal voor de verbreding van de Zanddijk, het zogenaamde Roze/Zwart tracé. Hiervan gaf u eerder aan dat dit geen serieuze optie is en dat een keuze gemaakt moest worden tussen Groen of Bruin.”
Lees hier de volledige brief.

20-05-2020

Reimerswaal zet in op Zanddijk

Gemeente Reimerswaal wil géén nieuwe weg langs Kaasgat, wel verbreding Zanddijk.

krantenartikel Reimerswaal zet in op Zanddijk

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Het hoge woord is eruit. Nu alle hoop op een poldertracé met nieuwe afslagen definitief is vervlogen, zet Reimerswaal vol in op de verbreding van de Zanddijk tussen de A58 en Yerseke. Daarmee schuift wethouder Maarten Both de favoriete optie van de provincie - een nieuwe weg om buurtschap Kaasgat - terzijde. “Daar is nauwelijks draagvlak voor. Daar hoeven we geen discussie over te voeren.”
(Bron: PZC, 20 mei 2020)

16-01-2020

Inspraakreactie Aanpak voor problemen Zanddijk Yerseke

“Hierbij willen wij reageren op uw voorgenomen besluit om de bovengenoemde problematiek op te lossen door te kiezen voor het zogenaamde bruine tracé.

Uit eerdere besluitvorming door uw College blijkt dat de keuze uitsluitend is ingegeven uit financiële overwegingen. De besluitvorming hing namelijk af van het feit of het Rijk bereid was € 25 miljoen bij te dragen in de kosten van de aanleg. Nu het antwoord daa rop negatief is geworden, koos U voor het zogenaamde bruine tracé. Dit afgezien van het feit dat de verschillen in kosten tussen de tracés bruin enerzijds en groen en rood anderzijds geen € 25 miljoen bedragen.”
Lees hier de volledige brief.

02-12-2019

Brief bedrijven Nishoek en Olzendepolder

Omdat we zeer verontrust kennis vernemen van de ontwikkelingen rondom de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg vanuit Yerseke naar de A58, hebben we aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland deze brief gestuurd.

07-11-2019

Update ontsluiting Yerseke/Kruiningen

Onlangs heeft de heer Wim van de Linde, deskundige op het gebied van grote en complexe infrastructurele werken, in opdracht van de OVR een second opinion uitgebracht op de door de Provincie Zeeland uitgevoerde studie en kostenramingen.

Hieronder volgt een korte samenvatting:
De Molendijk/Zanddijk, de hoofdontsluitingsroute vanuit Yerseke naar de A58, dreigt “door zijn hoeven te zakken”. De dijk dreigt af te kalven en dient te worden gereconstrueerd. Inmiddels is reconstructie van het huidige tracé voor de provincie geen optie.
Reden voor de wegbeheerder, de provincie, om alternatieven voor deze ontsluiting te onderzoeken.

Blijven er een drietal opties over. Namelijk:

1. Bruin
Dit betekent grofweg het opwaarderen van de Olzendepolderweg naar de Olzendepolderdijk. Vandaar langs het Kaasgat naar de noordzijde van de huidige spoorwegovergang in de Zanddijk. Via een viaduct dan naar de rotonde bij de Nishoek en naar de huidige afrit 33.

2. Groen
Opwaardering Olzendepolderweg. Vanaf de Olzendepolderdijk naar het zuiden en dan afbuigen naar het viaduct over de A58 bij Kruiningen. Daar nieuwe op- en afritten naar de A58. De huidige afrit 33 vervalt dan.

3. Rood
Opwaardering Olzendepolderweg. Vanaf de Olzendepolderdijk naar het zuiden en een nieuwe aantakking op de A58 ter hoogte van de Aldi in Kruiningen. Deze aftakking wordt aangesloten op de rontonde bij de Aldi. In deze optie vervalt de halve op-/afrit 33 naar de A58. Ten behoeve van de route vervoer gevaarlijke stoffen blijft een halve afrit bestaan. De Vlaketunnel is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gesloten.

Inmiddels heeft de provincie besloten Bruin en Groen verder te onderzoeken.
Financiën spelen een belangrijke rol. Er is geld bij de provincie gereserveerd voor de realisatie van Bruin. Wel wil men proberen het financiële gat tussen Bruin en Groen, ca € 15 miljoen, via financiering door o.a. het Rijk te overbruggen, zodat Groen gerealiseerd kan worden.

Om de voor- en de nadelen voor de tracés duidelijk ook een rijtje te krijgen en tevens meer zicht te hebben op de benodigde financiën, heeft de OVR, in overleg met de gedeputeerde van der Maas, Wim van de Linde gevraagd de zaak nader te bezien.
Wim is een deskundige op het gebied van infrastructurele werken. Hij heeft onder andere de provincie geadviseerd rondom de Tractaatweg, de Sloeweg, de Sluiskiltunnel en het Rijk omtrent de Zuidas bij Amsterdam.

Uit de rapportage van Wim blijkt dat het financieel verschil tussen Rood en Groen minimaal is.
Dat het tijdsverschil in realisatie tussen Bruin en Groen/Rood minimaal is. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat “het Kaasgat en omstreken” zich niet zomaar zal neerleggen bij een keuze voor Bruin. Onze contacten bevestigen dat.
Dat men bij realisering van Bruin rekening moet houden met ernstige verkeersoverlast van minimaal gedurende een periode van twee jaar op de route naar Yerseke.

Geadviseerd wordt voor het meest duurzame en toekomst bestendige trace, t.w. Rood.
Ook gelet op het feit dat Rood voor het dorp Kruiningen de minste overlast geeft.

Het volledige rapport is te lezen via deze link.

27-06-2019

Bijna iedereen wil duurste variant Zanddijk

De inwoners van een Yerseke willen ‘rood’, de ondernemers willen ‘rood’, de hele gemeenteraad van Reimerswaal wil ‘rood’ en zelfs het college wil ‘rood’ Toch werd een motie van SGP, CDA en VVD voor die rode ontsluitingsvariant van Yerseke in de nacht van dinsdag op woensdag op het laatste moment teruggetrokken.
(Bron: PZC, 27 juni 2019)

krantenartikel Bijna iedereen wil duurste variant Zanddijk

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

15-02-2019

Ruimtelijke visie bedrijventerreinen Reimerswaal

Regionaal zijn de grondverkopen de afgelopen jaren behoorlijk aangetrokken en het overaanbod, wat er in 2017 in de regio De Bevelanden nog was, lijkt volledig weggewerkt. Gelet op de snelheid waarmee de afgelopen jaren bedrijfsgronden zijn uitgegeven en het feit dat er in de gemeente Reimerswaal nagenoeg geen bedrijfsgronden meer beschikbaar zijn, is de urgentie voor ontwikkelruimte voor bedrijven groot.

Op dit moment is er nog maar 3,3 hectare aan bedrijfsgronden beschikbaar, terwijl diverse bedrijven staan te trappelen om uit te breiden. Bedrijven op de verouderde terreinen hebben geen mogelijkheden tot uitplaatsing en de knelpunten in de ontsluitingsstructuur rondom Yerseke en Kruiningen zijn zeer urgent. Redenen genoeg om te zoeken naar een totaaloplossing.

Om te kunnen komen tot een totaaloplossing is het van belang de noodzakelijke uitbreiding van bedrijventerreinen, transformatie van verouderde terreinen en het realiseren van een nieuwe ontsluitingsstructuur, als integrale opgave op te pakken.

Het rapport beschrijft de ruimtelijke visie op deze opgave en is het resultaat van de samenwerking tussen de Ondernemersvereniging Reimerswaal en de gemeente Reimerswaal.

© Poldertrace.nl,